Tukisäätiön säännöt

Alumnin Tukisäätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 §

Säätiön nimi on Alumnin Tukisäätiö ja kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus

2 §

Säätiön tarkoituksena on avustaa, edistää ja tukea vähävaraisia nuoria jääkiekkoilijoita ja kehitysvammaisia jääkiekon harrastajia heidän harrastuksessaan sekä edesauttaa heidän kehitystään nuorina ja pelaajina ja myös yhdistää jääkiekon sekä koulun toimintoja toistensa tukemiseksi samoin kuin auttaa entisiä uransa lopettaneita entisiä jääkiekkoilijoita uransa jälkeiseen elämään sopeutumisessa ja edellisiin läheisesti liittyvää muuta toimintaa.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla varusteita, avustamalla jääkiekon harrastamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa, järjestämällä varojen hankkimiseen tarvittavia tilaisuuksia, osallistumalla harrastukseen tarvittavan koulutuksen ja valmennuksen aiheuttamiin kustannuksiin, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä rahastojen perustamiseen tarvittavia varoja perustaen tarvittaessa lahjoittajan nimellä säätiön yhteyteen säätiön hallitsemia rahastoja sekä harjoittaa edellisiin läheisesti liittyvää muuta säätiön tarkoituksen toteuttavaa toimintaa.

Säätiö voi perustaa erilaisia rahastoja lahjoittajien antamien ohjeiden mukaisesti laatimalla jokaiselle rahastolle omat hallinnointia koskevat sääntönsä ja myös ottaa vastaan toimintaansa liittyviä muita varoja ja lahjoituksia.

Säätiö voi myös hallituksensa päätöksellä harjoittaa sellaista liiketoimintaa, mikä tukee säätiön tarkoituksen toteuttamista ottamatta kuitenkaan sitä varten lainaa tai käyttämällä siihen peruspääomaansa tai muita varoja, joiden vastaanottamiseen on liitetty erityisiä ehtoja.

Toimintansa toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa. Yli puolet säätiön myöntämästä tuesta ja avustuksista on käytettävä vähävaraisten nuorten toiminnan tukemiseen. Tämä ei koske erillisiä perustettuja rahastoja, joiden käyttö määräytyy rahastojen ehtojen mukaisesti.

Säädepääoma

4 §

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin.

Säädepääoma on säilytettävä peruspääoman suuruisena, eikä siitä saa jakaa avustuksina muuta kuin sen tuoton.

Hallitus

5 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 4 – 8 jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2019 vuosikokouksen päättyessä. Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet valitsevat säätiön perustajat.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiön hallitus valitsee myös säätiölle tarvittaessa asiamiehen hoitamaan säätiön juoksevia asioita.

Hallituksen kokous

6 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköisesti ilmoitetuilla osoitteilla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

7 §

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota ja kulut korvataan kohtuullisesti pyydettäessä.

Toimitusjohtaja

8 §

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Vuosikokous

9 §

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

  1. käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus
  2. päätettävä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta kulumassa olevalle vuodelle
  3. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
  4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  5. valitaan hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenistä valitaan kaksi (2) jäsentä Liiga-Alumni ry:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Säätiön nimen kirjoittaminen

10 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai säätiön toimitusjohtajan kanssa

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai säätiön toimitusjohtajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

12 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

13 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.


Säätiörekisteriote